Samen voor een veilige en duurzame toekomst
- sinds 2001 -

Privacyverklaring

Veilico bv, gevestigd aan Heuvelplein 12 te Essen (2910) België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website
Adres
Heuvelplein 12 - 2910 Essen - België
Telefoonnr
+32(0)3 667 22 83

Jorchem Nelen is de Functionaris Gegevensbescherming van Veilico bv, hij is te bereiken via [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken

Veilico bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Rijksregisternummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Overige (persoons)gegevens die vermeld kunnen staan op de verplicht aan te leveren stavingsstukken voor het Vlaamse EnergieAgentschap (VEA)
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Veilico bv verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Ras

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Veilico bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren;
 • Om persoonsgegevens verplicht voor het VEA aan hen te leveren;
 • Om onze dienstverlening te verbeteren en optimaliseren;
 • Veilico bv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Veilico bv neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Veilico bv) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Veilico bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Offertefase

Persoonsgegevens en dossiergegevens worden voor een maximale termijn van 5 jaar bewaard. De reden hiervan is om oude offerteaanvragen bij aanvang niet opnieuw te moeten aanmaken in het systeem, indien een goedkeuring enkele jaren na aanvraag volgt. Tevens geeft deze info ons ook statistische informatie.

Overeenkomstfase

Persoonsgegevens en dossiergegevens worden voor een maximale termijn van 10 jaar bewaard na het beëindigen van de dienstverlening (ongeacht soort dienstverlening). Dit om zeker te voldoen aan de wettelijke of decretale bepalingen die worden oplegt (wettelijke bewaartermijnen van documenten). Tevens geeft dit de kans aan de klant of toekomstige eigenaar van een gebouw, om kopieën van een dossier(s) terug op te vragen indien deze verloren zijn geraken.

Concreet worden de persoonsgegevens 10 jaar bewaard na de dienstverlening, of langer wanneer hetzij een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt (wettelijke bewaartermijnen van documenten bijvoorbeeld), hetzij de wettelijke verjaringstermijn van een eventuele rechtsvordering ten aanzien van of door Veilico bv dit rechtvaardigt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Veilico bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Veilico bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Veilico bv gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Er wordt enkel gebruik gemaakt van essentiële cookies (technisch noodzakelijke cookies), daarbij wordt verwezen naar de cookie "_cfduid" (cookie van derden). Deze cookie is noodzakelijk voor optimalisatie en beveiliging van onze website doormiddel van een externe reverse proxy.

Als je helemaal geen cookies wil accepteren, dan heb je de mogelijkheid om dit in te stellen in je browser. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Hou er echter rekening mee dat je dan geen (optimaal) gebruik zal kunnen maken van de Veilico website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Veilico bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek. U dient in dergelijk scenario rekening te houden met het feit dat de dienstenverlening ook op ‘hold’ zal komen te staan of eventueel ‘beëindigd’ kan worden. Zonder persoonsgegevens is het niet mogelijk om een verdere begeleiding/afhandeling van uw dossier aan te vatten. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Veilico bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®